021 63 12 985

PROFESIONANI UPRAVNIK ZGRADE

PFS SERVIS JE FIRMA KOJA SE  ISKLJUČIVO BAVI  REŠAVANJEM  SVAKODNEVNIH POTREBA I PROBLEMA STANARA I PRUŽA USLUGU PROFESIONALNI UPRAVNIK STAMBENE ZGRADE.

Naše bogato iskustvo i stručnost omogućavaju nam da preuzmemo kompletnu odgovornost za sve aspekte Vaše stambene zgrade. Suština našeg poslovanja je da se sačuva i održi visoka vrednost stambene nekretnine. Zbog toga pružamo mnogobrojne usluge; od celokupnog vođenja stambene zgrade do pojedinačnih aktivnosti održavanja. Svaka usluga koju pružamo je fleksibilna i prilagođena posebnim potrebama naših stanara. Zahteve svih naših korisnika zaprimamo s posebnom pažnjom i s preporukom najkvalitetnijeg rešenja. Redovnom komunikacijom i obilascima  uočavamo potrebe naših korisnika.

Obaveza našeg profesionalalnog upravnika počinje sa formiranjem stambene zajednice i nastavlja se u smeru rešavanja svih tehničkih, organizacionih, komunalnih i pravnih pitanja stambene zgrade, kao i svih ostalih radnji koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta života u stambenoj zgradi. Pored svakodnevnih poslova organizacije i vođenja skupštine profesionalni upravnik ima sledeće obaveze prema vama:

 1. REGISTRACIJA STAMBENE ZAJEDNICE
 2. VOĐENJE EVIDENCIJE O BROJU ČLANOVA DOMAĆINSTVA – USPOSTAVLJA I VODI evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu
 3. VRŠI POPIS posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i vrši njihovo označavanje
 4. predlaže skupštini INVESTICIONI PROGRAM ODRŽAVANJA STAMBENE ZAJEDNICE i stara se o njegovoj realizaciji
 5. PREDLAŽE skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta na osnovu najmanje tri prikupljene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemljišta.
 6. vodi EVIDENCIJU o prihodima i rashodima stambene zajednice;
 7. OBEZBEĐUJE izvršenje radova na hitnim intervencijama;
 8. podnosi skupštini stambene zajednice IZVEŠTAJ O RADU koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstva za realizaciju svake od aktivnosti;
 9. REDOVAN OBILAZAK ZGRADE – prijava i otklanjanje svih tehničkih nedostataka koji se pojavljuju redovnim korišćenjem zgrade (pregorele sijalice, oštećeni delovi na unutrašnjim zidovima zgrade, oštećenja na ulaznim vratima…), vođenje brige o higijeni zgrade;
 10. Redovno mesečno obaveštavanje stanarima i transparentnost obavljenih poslova putem mesečnih izveštaja i hitnih obaveštenja isticanjem na oglasnim tablama
 11. ODRŽAVANJE LIFTA – vođenje računa o ispravnosti i atestiranju lifta (godišnji atest), kao i saradnja sa postojećom službom za održavanje u zgradi;
 12. REDOVNO SAZIVANJE SKUPŠTINE STAMBENE ZAJEDNICE – podnošenje izveštaja o preduzetim radnjama sa prethodnih sednica, kao i donošenje i usvajanje plana daljeg rada;
 13. ORGANIZACIJA I KONTROLA IZVEDENIH RADOVA U OKVIRU ZGRADE
 14. BRIGA O RAČUNIMA ZAJEDNIČKE STRUJE I VODE – kontrola stanja i potrošnje po članu domaćinstva;
 15. VODIMO RAČUNA O INSTALIRANJU I OPREMANJU ADEKVATNE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE –  hidranti i PP aparati, kao i briga o njihovom atestiranju;
 16. KOMUNIKACIJA SA NADLEŽNIM GRADSKIM SLUŽBAMA
 17. AKTIVAN TELEFON – Dostupni smo svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 za sve sugestije, primedbe i predloge. Za hitne intervencije u okviru zgrade, dostupni smo 24h dnevno
 18. EVIDENTIRA svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema

Za sve dodatne informacije pošaljite nam ZAHTEV ZA PONUDU